Přeskočit na hlavní obsah

Tiskové sestavy

Základní informace

V této části se nachází důležité tiskové sestavy. Jedná se o hlavní výstupy záznamů zapisovaných do agendy Výkaz práce a do Docházky. Vytisknout lze Podklad pro mzdy (jednotlivě za každého pracovníka, nebo souhrnně za všechny), Grafický náhled na pracovníka (z pohledu Výkazu práce, Docházky, nebo jejich porovnání) a Docházku. Stačí si vybrat tiskovou sestavu, období, ze kterého chceme zobrazit informace a pracovníky, na jejichž výstupy se chceme podívat. Zobrazené výstupy lze tisknout, či exportovat.

tiskové sestavy

Podklad pro mzdy

Tato tisková sestava slouží jako pomoc k vyhodnocení, jakou mzdu by pracovník měl za vybraný měsíc obdržet. Údaje, které se tu zobrazují, jsou čerpány ze záznamů ve výkazu práce. U každého pracovníka tak lze vidět, jaký čas strávil dohromady pracovními činnostmi, kolik času pracovními činnostmi měl strávit dle svého pracovního úvazku a jaký podíl úvazku tvořily absence (z důvodu nemoci, dovolené a dalších). Z tohoto se vyhodnocuje, jestli pracoval nějaký čas přes smluvenou dobu, či naopak svůj smluvený počet hodin neodpracoval. V sestavě je dále možné vidět, jaký čas pracovník odpracoval mimo pracovní dny, o svátcích a v noci.

Lehce rozdílný pohled pak lze získat, pokud je před zobrazením sestavy zvolen typ sestavy „Pracovníci jednotlivě“, nebo „Souhrnně za pracovníky“

Pracovníci jednotlivě

Tento typ podkladu pro mzdy je zaměřen na podrobnější informace za jednotlivé pracovníky, mezi kterými lze v horní části přepínat. Veškeré časy (práce, úvazky atd.) jsou zde kromě celkových součtů rozepsány i v rámci jednotlivých dní. Jednotlivé druhy absencí jsou zde rozepsány zvlášť. Také je tu informace o časech strávených přestávkami. Dále i informace, kolik v daném měsíci bylo pracovních dní a kolik svátků.

Pracovní činnosti detailně (dostupné před zobrazením sestavy):

Nezaškrtnuto – Časy všech pracovních činností se souhrnně zobrazí na řádku „Odpracováno“.
Zaškrtnuto – Časy jednotlivých pracovních činností budou rozepsány na samostatných řádcích.

pracovníci jednotlivě

Souhrnně za pracovníky

Tento typ podkladu pro mzdy je určen pro rychlý přehled sečtených časů, za všechny pracovníky najednou.

Absence detailně (dostupné před zobrazením sestavy):

Nezaškrtnuto – Časy všech druhů absencí se souhrnně zobrazí ve sloupci „Absence“.
Zaškrtnuto – Časy jednotlivých druhů absencí budou rozepsány v samostatných sloupcích.

souhrnně za pracovníky

Grafický náhled na pracovníka

Jedná se o tiskový výstup, ve kterém je graficky znázorněno, jaké činnosti pracovník za celý měsíc dělal. Výstup je rozvržen tak, že se dají v rychlosti zkontrolovat jednotlivé dny.

Výkaz práce / Docházka

Průběh měsíce lze graficky zobrazit buď podle záznamů pracovníka v hlavní agendě Výkaz práce, nebo podle záznamů v doplňkové funkci Docházka. V obou případech sestava barevně zvýrazní dny, kdy pracovník odpracoval méně, než měl, dle svého pracovního úvazku. Stejným způsobem může být barevně zvýrazněn i celkový odpracovaný čas, za vybraný měsíc. V docházce jsou navíc červeně vyznačeny časy, ve kterých vznikl záznam, u kterého není možné ověřit, kde se pracovník nacházel.

výkaz práce

Porovnání docházky a výkazu práce

Tato varianta grafického náhledu umožňuje v rychlosti porovnat záznamy z docházky a výkazu práce. Porovnávat lze dle prolínajících se čar v tabulce nebo dle časových údajů v pravé části. Pokud je v některém dni práce vykázána na delší čas, než kolik jej pracovník v práci reálně strávil dle docházky, je tato skutečnost barevně zvýrazněna.

porovnání docházky a výkazu práce

Docházka

Rozvržením a rozsahem informací se jedná o obdobný výstup jako je Podklad pro mzdy – Pracovníci jednotlivě. Údaje, které se tu zobrazují, jsou však čerpány ze záznamů v docházce. Jedná se o doplňující tiskový výstup a pro výpočet mzdy doporučujeme využít přímo Podklad pro mzdy, který čerpá údaje z hlavní agendy Výkaz práce.

Absence z Výkazu práce (dostupné před zobrazením sestavy):

Nezaškrtnuto – Časy absencí budou čerpány pouze ze záznamů v docházce.
Zaškrtnuto – Časy absencí budou čerpány ze záznamů v docházce, i ze záznamů ve výkazu práce. Na tiskové sestavě tak budou zobrazeny případně i součty časů z obou.