Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

V této části se nachází důležité tiskové sestavy. Jedná se o hlavní výstupy záznamů zapisovaných do agend docházka a rozpis práce. Vytisknout lze Podklad pro mzdy, Souhrnný podklad pro mzdy a Grafický náhled na pracovníka. Stačí si vybrat tiskovou sestavu, období, ze kterého chceme zobrazit informace a pracovníky, na jejichž výstupy se chceme podívat. Zobrazené výstupy lze tisknout, či exportovat.


Na této stránce


 

 

Podklad pro mzdy

Tato tisková sestava slouží jako pomoc k vyhodnocení, jakou mzdu by pracovník měl za vybraný měsíc obdržet. Údaje, které se tu zobrazují, jsou dle nastavení konkrétního pracovníka zobrazovány na základě záznamů jeho docházky nebo rozpisu práce. U každého pracovníka tak lze vidět, kolik času v rámci jednotlivých dní strávil různými činnostmi, jaký čas strávil dohromady pracovními činnostmi a kolik času pracovními činnostmi měl strávit dle svého pracovního úvazku. Z tohoto se vyhodnocuje, jestli pracoval nějaký čas přes smluvenou dobu, či naopak svůj smluvený počet hodin neodpracoval. Když je před zobrazením této sestavy zaškrtnuto „Pracovní činnosti detailně“, řádek „Odpracováno“ je nahrazen rozepsáním všech pracovních činností na jednotlivé řádky. Údaje ze všech dnů jsou v pravé části sestavy sečteny za celý měsíc. V sestavě je dále možné vidět, kolik vybraný měsíc obsahoval pracovních dní, svátků, jaký čas pracovník odpracoval mimo pracovní dny a jaký čas o svátcích. Pro zjednodušený náhled je k dispozici souhrnný podklad pro mzdy.

 

Souhrnný podklad pro mzdy

Obdobně jako podklad pro mzdy je tato tisková sestava vhodnou variantu pro zpracování mezd pracovníků. Informace zobrazené na souhrnném podkladu pro mzdy se od základního podkladu liší především tím, že jsou zobrazeni všichni pracovníci na jednom listu. Pro detailnější náhled, obsahující rozepsání na jednotlivé dny a další podrobnosti (počet pracovních dní, či svátků, odpracováno mimo pracovní dny nebo o svátcích), je k dispozici podklad pro mzdy.

 

Grafický náhled na pracovníka

Jedná se o tiskový výstup, ve kterém je graficky znázorněno, jaké činnosti pracovník za celý měsíc dělal. Výstup je rozvržen tak, že se dají v rychlosti zkontrolovat jednotlivé dny.


Dle docházky, rozpisu, či podkladu pro mzdy

Náhled na pracovníka lze zobrazit ze záznamů docházky, rozpisu práce nebo pro každého pracovníka jinak, podle agendy ze které je mu počítán podklad pro výpočet mzdy. V těchto třech variantách grafického náhledu, vám sestava barevně zvýrazní dny, kdy pracovník odpracoval méně, než měl, dle svého pracovnímu úvazku. Stejným způsobem může být barevně zvýrazněn i celkový odpracovaný čas za vybraný měsíc.

 

Porovnání docházky a rozpisu práce

Tato varianta grafického náhledu umožňuje v rychlosti porovnat záznamy z agend docházka a rozpis práce. Porovnávat lze dle prolínajících se čar v tabulce nebo dle časových údajů v pravé části. Pokud je v některém dni práce rozepsána na delší čas, než kolik jej pracovník v práci reálně strávil dle docházky, je tato skutečnost barevně zvýrazněna.


  • No labels