Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Základní informace

Tento formulář slouží k rozčleňování zakázek na menší části. Vytvořené části zakázek lze dále spojovat se záznamy v Rozpisu práce, Knize jízd a Výdajích. Na základě tohoto propojení lze snadno připravit podklad pro fakturaci úkonů vůči zákazníkovi, který byl zadavatelem zakázky. Také je možné vyhodnocovat nákladovost, či výnosnost činností spojených s touto částí zakázky. K dispozici je možnost exportu částí zakázek, nebo jejich duplikace mezi jednotlivými zakázkami.

Image RemovedImage Added

Omezení možnosti mazání částí zakázekPanel
titleNa této stránce

Table of Contents
printablefalse 

 

Nové členění zakázky
Anchor
Nové členění zakázky
Nové členění zakázky

Image RemovedNa tomto formuláři se provádí nastavení části zakázky, které je rozdělené do sekcí: základní údaje, poznámka a rozpočet.

Základní údaje

Image AddedPři vytváření nové části zakázky je třeba vybrat zakázku, kterou chceme rozčlenit a určit název nové části zakázky. Dále je možné přiřadit části zakázky kód a vybrat kdy byla ukončena. Zahájení části zakázky je totožné se zahájením zakázky samotné. Ukončení části zakázky může být dřívějšího data, než ukončení zakázky. K částem zakázek je možné psát libovolné popisy či poznámkynapsat libovolný popis. V neposlední řadě se dá určit, jestli činnosti vztahující se k této části zakázky budou fakturovány zákazníkovi.

 


Expand
titleVíce informací k novému základním údajům nového členění zakázky


Zakázka

Výběr zakázky, která má být rozčleněna na menší části.

Název členěníSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou část zakázky se jedná.
Kód členěníKratší označení části zakázky, pro její rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
PopisProstor pro zapsání krátké dodatečné informace o části zakázky.
Datum ukončeníPři tvoření nových záznamů nelze zvolit, že činnost byla vykonána kvůli této části zakázy, pokud je datum, do kterého má být záznam zapsán pozdější, než datum ukončení části zakázky. Nemůže být zvoleno pozdější datum ukončení části zakázky, než jaké je datum ukončení zakázky samotné.
Fakturovatelné

Když je část zakázky nastavena jako fakturovatelná, veškeré záznamy o práci, jízdách vozidel, či o jiných nákladech spojených s touto částí zakázky budou automaticky k dispozici v agendě Fakurace, kde je možné vytvořit z nich podklad k fakturaci. Jestli je záznam fakturovatelný se dá zvolit také přímo při jeho zakládání. Tomu se dá případně zamezit zaškrtnutím pole „Zakázat změnu pracovníkem“. 

Poznámka

Image AddedProstor pro doplnění libovolného množství doplňkových informací o části

zakázy

zakázky.

 


Rozpočet

Image AddedČásti zakázky lze nastavit rozpočet a díky tomu následně sledovat, kolik času, či financí ještě zbývá na splnění části zakázky.Expand
titleVíce informací k rozpočtu nového členění zakázky


Nákladový rozpočetNejprve je třeba určit, jaké náklady jsou plánovány jako rozpočet pro dokončení části zakázky. Aplikace následně vyhodnocuje náklady, tedy záznamy o práci, cestách vozidel, či jiných výdajích, které vznikly kvůli této části zakázky. Díky tomu vzniká porovnání, ukazující, kolik nákladů ještě může vzniknout, aby rozpočet nebyl překročen, či naopak ukazuje, o kolik již rozpočet překročen byl. Porovnání zahrnuje i procentuální vyjádření.
Časový rozpočetNejprve je třeba určit, jaký je plánovaný čas pro splnění části zakázky. Aplikace následně vyhodnocuje, jaké množství času bylo již odpracováno na této části zakázky, dle záznamů v Rozpisu práce. Díky tomu vzniká porovnání, ukazující, kolik času ještě pracovníci mohou na části zakázky pracovat, aby rozpočet nebyl překročen, či naopak ukazuje, o kolik již rozpočet překročen byl. Porovnání zahrnuje i procentuální vyjádření.
Duplikace členění zakázek

Duplikace slouží pro případ, kdy je více zakázek členěno obdobným způsobem. Při využití této funkce jsou části zakázky, které má pracovník označeny, zkopírovány do jiné vybrané zakázky.

 

Náklady a výnosy

Image AddedStisknutím tlačítka budou zobrazeny podrobnější informace o nákladech a výnosech zvolené části zakázky. Více v části Zakázky - Náklady a výnosy. 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s členěním zakázek a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce s Členěním zakázek jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.