Kniha jízd (Mob)

Základní informace

V Knize jízd mobilního telefonu lze procházet již zadané záznamy, nebo přidávat nové informace o cestách vozidel. Záznamy knihy jízd mohou obsahovat i různé poznámky, informaci, k jaké zakázce se cesta vozidla vztahovala a spoustu dalších možností dle volby správce.


Na této stránce

 


 

Možnosti Knihy jízd

Přepnutí vozidlaV horní části obrazovky je možné přepínat mezi jednotlivými vozidly, pro zobrazení jejich zaznamenaných jízd či další práci s nimi. Nové vozidlo lze přidat použitím tlačítka „přidat“ v pravé horní části výběru vozidel. Více o přidání vozidel naleznete v části Nové vozidlo. Upravovat nastavení vozidel, či je z účtu odstraňovat můžete ve webové aplikaci, v části Vozidla.
Přidání / Odstranění záznamu
Pro přidání záznamů se v pravé dolní části obrazovky nachází zeleně podbarvená ikona. Je-li označen některý z již zadaných záznamů, ikona se změní a umožní tak uživateli záznam odstranit.
Přepínání mezi dny

Přepínání ve zvoleném týdnu lze provádět v liště nad záznamy. Pro procházení delšího časového období je k dispozici kalendář, který lze otevřít stlačením zobrazeného data. V rámci kalendáře je také u jednotlivých dnů barevně vyznačeno, že v daném dni existují záznamy docházky, rozpisu práce, knihy jízd nebo záznamy s chybou.

Nabídka z docházky

Když je řádek podbarven šedou barvou a v levé části se nachází ikona docházky, znamená to, že v tomto časovém rozmezí existuje v docházce záznam o přesunu. Jedná se o formu nápovědy a usnadnění zadání. Tento nabídnutý záznam lze v Knize jízd jednoduše potvrdit zeleným zatržítkem. Díky tomuto procesu se do záznamu automaticky doplní i údaje o lokalitách, mezi kterými se pracovník přesouval a aplikace spočítá ujetou vzdálenost. Nabídku z docházky lze vypnout / zapnout ikonou v pravé horní části obrazovky.

Informační lišta

V levé části informační lišty se zobrazuje, jakou vzdálenost vozidlo ujelo v aktuálně zobrazeném dnu. V pravé části jsou k dispozici informace, jakou vzdálenost vozidlo ujelo v aktuálně zobrazeném měsíci.

 

Nové vozidlo

Do tohoto formuláře se udává, o jaké vozidlo se jedná (včetně SPZ) a jaký pro něj v aplikaci bude použit kód. Dále se zde uvádí počáteční stav tachometru a nastavuje, jakým způsobem budou nové záznamy jízd zaznamenávány.


Název

Specifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jaké vozidlo se jedná.
KódKratší označení vozidla, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
SPZStátní poznávací značka vozidla.
Počáteční stav tachometru

Určení, kolik kilometrů má již vozidlo najeto před prvním záznamem v Knize jízd.

Počítat automaticky stav tachometru

Vypnuto: Tímto nastavením je zvolena varianta ručního zadávání. Pracovník má při zapisování nové jízdy možnost zadávat Počáteční stav tachometru a Koncový stav tachometru dle svého uvážení.

Zapnuto: Tímto nastavením je zvolena varianta automatického výpočtu stavu tachometru, pracovník při tvorbě záznamu zadá ujetou vzdálenost a aplikace automaticky určí počáteční a koncový stav tachometru. Pracovník nemá možnost tyto hodnoty přímo měnit. Je-li vybráno automatické počítání, aplikace automaticky zvolí k zaškrtnutí také pole „Povinné zadání stavu tachometru“.

Povinné zadání stavu tachometru

Pokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude stav tachometru vyplněn.

Kontrola návaznosti stavu tachometru

Pokud je zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam, pokud počáteční stav tachometru v novém záznamu nenavazuje na koncový stav tachometru předchozího záznamu. Existují-li již záznamy jízd, které návaznost tachometru nedodržují, nebude možné tuto volbu zapnout, dokud pracovník neopraví záznamy tak, aby navazovaly.

Jednotka tachometruTímto nastavením je možné si zvolit, jestli stav tachometru a ujeté vzdálenosti budou počítány v kilometrech, nebo v mílích.
Povinné zadání času jízdy

Pokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude čas jízdy vyplněn.


Nový záznam

V tomto formuláři se vybírá, kdo vozidlo řídil, kdy cesta proběhla a za jakým účelem. Dále se zapisuje průběh cesty zahrnující místa, odkud vozidlo jelo, kde cestu zakončilo, popřípadě přes jaké místo cestovalo, společně s časovými údaji, údaji o ujeté vzdálenosti a změnách na tachometru.

Poslední část, kterou formulář zahrnuje je možnost určit, kvůli jaké zakázce vozidlo cestu vykonalo, jestli je cesta fakturovatelná a také jestli v jejím průběhu došlo k prostoji.

 

 

Řidič

Zde se provádí výběr řidiče, který zaznamenanou jízdu s vozidlem vykonal. Který pracovník může být uveden jako řidič vozidla záleží na nastavení vozidla – viz nastavení vozidel v aplikaci pro web.

Datum

Výběr data, do kterého bude zapsán tento záznam jízdy.

Soukromá

Bude-li zaškrtnuto toto pole, bude nutné do údajů o jízdě vyplnit pouze základní údaje. Nehledě na nastavení pro tuto agendu bude povinné vyplnit pro soukromou jízdu pouze řidiče, datum a vzdálenost. V případě, že je tak vozidlo nastaveno, bude třeba doplnit i časové údaje o odjezdu a příjezdu, počáteční stav tachoměru a koncový stav tachoměru. Zbytek polí se stane nepovinný.

Odjezd, příjezd

Prostor pro uvedení časů, kdy byla jízda započata a kdy dokončena. Na základě vyplnění těchto údajů se nad polem účtovaný čas (viz níže) zobrazí pomocná informace „Čas jízdy“.

Účtovaný čas

Čas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (nastavitelné v aplikaci pro web) spočteno, na jaké náklady absolvování cesty přišlo. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána. Pokud je zapnuto používání prostojů měl by být účtovaný čas, oproti času jízdy, počítán bez prostojů. Prostoje se vyplňují zvlášť.

Tachometr začátek, konec

Prostor pro vyplnění stavu tachometru před započetím jízdy a po jejím ukončení. Tato pole budou zobrazena pouze má li vozidlo vypnuto automatické počítání stavu tachometru (viz Nové vozidlo)

Vzdálenost

Zde se vyplňuje, jakou celkovou vzdálenost během této jízdy vozidlo ujelo.

Na základě vzdálenosti bude dle zvolené sazby (nastavitelné v aplikaci pro web) spočteno, na jaké náklady absolvování cesty přišlo. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána.
Odkud, kam, přes

Vyplňovací pole určená pro zaznamenání míst odkud vozidlo vyjelo, přes jakou lokalitu jelo a kde jízdu zakončilo.

Důvod jízdy

Zde se provádí výběr důvodu, proč vozidlo tuto cestu absolvovalo. Přidávat důvody jízd, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v aplikaci pro web, v části Důvody jízd.

Popis

Zde pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané cestě.

Zakázka

V tomto místě je určováno, k jaké zakázce se vykonaná jízda vztahuje. Novou zakázku lze vytvořit použitím tlačítka "Přidat"
v pravé horní části obrazovky. Více o přidávání zakázek naleznete v části Nová zakázka
. Upravovat nastavení zakázek, či je z účtu odstraňovat, můžete ve webové aplikaci, v části Zakázky.

Členění zakázky

V tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se vykonaná jízda vztahuje. Nové členění zakázky lze vytvořit použitím tlačítka "Přidat" v pravé horní části obrazovky. Více o přidávání částí zakázek naleznete v části
Nové členění zakázky.  Upravovat členění zakázek, či je z účtu odstraňovat, můžete ve webové aplikaci, v části Členění zakázky.

Fakturovatelné

Je-li zaškrtnuto, záznam bude dostupný v agendě Fakurace, kde je možné zařadit jej do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí „fakturovatelné“ je možné přednastavit přímo v nastavení zakázky, ke které se záznam vztahuje.

Prostoj

Čas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (nastavitelné v aplikaci pro web) spočteno, na jaké náklady prostoj v rámci této cesty přišel. Dále pak také, jaká částka je za prostoj fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána. Lze také vybrat ze seznamu, z jakého důvodu prostoj vznikl. Přidávat důvody prostoje, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v aplikaci pro web, v části Prostoje.

 

Nová zakázka

Novou zakázku lze vytvořit použitím tlačítka "Přidat". To je dostupné ve stejném prostoru, kde je zakázka vybírána, při vytváření nového záznamu. Při vytváření nové zakázky je třeba určit název zakázky. Dále je možné přiřadit zakázce kód a zadat, kdy byla zahájena a kdy ukončena. V neposlední řadě se dá určit, jestli činnosti vztahující se k této zakázce budou fakturovány zákazníkovi.


Název

Specifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou zakázku se jedná.
Kód                      Kratší označení zakázky, pro její rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Datum zahájeníPři tvoření nových záznamů nelze zvolit, že činnost byla vykonána kvůli této zakázce, pokud je datum, do kterého má být záznam zapsán dřívější, než datum zahájení zakázky.
Datum ukončeníPři tvoření nových záznamů nelze zvolit, že činnost byla vykonána kvůli této zakázce, pokud je datum, do kterého má být záznam zapsán pozdější, než datum ukončení zakázky.
FakturovatelnéKdyž je zakázka nastavena jako fakturovatelná, veškeré záznamy o práci, jízdách vozidel, či o jiných nákladech spojených s touto zakázkou budou automaticky k dispozici v agendě Fakurace, kde je možné vytvořit z nich podklad k fakturaci. Jestli je záznam fakturovatelný se dá zvolit také přímo při jeho zakládání. Tomu se dá případně zamezit zaškrtnutím pole „Zakázat změnu pracovníkem“.


Nové členění zakázky

Nové členění zakázky lze vytvořit použitím tlačítka "Přidat". To je dostupné ve stejném prostoru, kde je zakázka vybírána, při vytváření nového záznamu. Rozčleněna je automaticky zakázka, kterou má pracovník v novém záznamu vybránu. Dále je možné přiřadit části zakázky název, kód a vybrat kdy byla ukončena. Zahájení části zakázky je totožné se zahájením zakázky samotné. Ukončení části zakázky může být dřívějšího data, než ukončení zakázky. V neposlední řadě se dá určit, jestli činnosti vztahující se k této části zakázky budou fakturovány zákazníkovi.


NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou část zakázky se jedná.
KódKratší označení části zakázky, pro její rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Datum ukončeníPři tvoření nových záznamů nelze zvolit, že činnost byla vykonána kvůli této části zakázky, pokud je datum, do kterého má být záznam zapsán pozdější, než datum ukončení části zakázky. Nemůže být zvoleno pozdější datum ukončení části zakázky, než jaké je datum ukončení zakázky samotné.
FakturovatelnéKdyž je část zakázky nastavena jako fakturovatelná, veškeré záznamy o práci, jízdách vozidel, či o jiných nákladech spojených s touto částí zakázky budou automaticky k dispozici v agendě Fakurace, kde je možné vytvořit z nich podklad k fakturaci. Jestli je záznam fakturovatelný se dá zvolit také přímo při jeho zakládání. Tomu se dá případně zamezit zaškrtnutím pole „Zakázat změnu pracovníkem“. 

Nastavení - veškerá hlubší nastavení účtu, ovlivňující také Mobilní aplikaci se provádějí v Aplikaci na webu.