Výdaje.

Základní informace

Tato agenda slouží k zaznamenávání nákladů a výnosů, které se v aplikaci nedají zaznamenávat jiným způsobem. Vhodné například k zaznamenání a případnému přefakturování nakoupeného materiálu. K dispozici je možnost exportu výdajů.

 

Na této stránce


 

 

Nový výdaj

V tomto formuláři se určuje, jestli platba byla nákladem, nebo výnosem, kdy platba proběhla, komu byla hrazena (či naopak od koho byla přijata) a také je třeba popsat, za co vznikla. Dále je možné uvést množství položek platby, v jakých měrných jednotkách je množství počítáno a jaká je za jednotku cena. Na základě toho, je spočítána celková výše platby (může být zvolena i bez propočtu). U nákladů může být celková cena přefakturována dále, s odlišnou fakturační cenou. V poslední části formuláře se vybírá, k jaké zakázce se náklad vztahoval a jestli bude fakturován.

 


  Více informací k vytváření nové ostatní platby
Pracovník Výběr pracovníka, který platbu vydal/přijal.
Datum

Výběr data, do kterého bude zapsána tato platba.

Charakter

Náklad – charakter platby znamenající finance, které bylo nutné vydat. Je-li zvolen tento charakter platby, je k dispozici možnost určit si cenu pro přefakturaci.

Výnos – charakter platby znamenající finance, které byly obdrženy.

Kontakt

Pole pro zaznamenání osoby, či společnosti, vůči které byla provedena platba, nebo naopak, od které byla platba obdržena.

Popis

Zde je možné o platbě zapisovat podrobnější informace různého charakteru. Nejčastěji pro upřesnění, za co platba vznikla.

Zakázka

V tomto místě je určováno, k jaké zakázce se platba vztahuje. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.

Členění zakázky

V tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se platba vztahuje. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky .

Fakturovatelné

Je-li zaškrtnuto, záznam o nákladu bude dostupný v agendě Fakurace, kde je možné zařadit jej do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí „fakturovatelné“ je možné přednastavit přímo v nastavení zakázky, ke které se záznam vztahuje.

Množství

Množství zvolených měrných jednotek. Na základě tohoto údaje a ceny za měrnou jednotku bude vypočítána celková výše platby.

MJ

Určení, v jakých měrných jednotkách je množství počítáno.

Cena za MJ

Cena za jednu zvolenou měrnou jednotku. Na základě tohoto údaje a množství měrných jednotek bude vypočítána celková výše platby.

Celkem Celková výše platby. Může být vypočtena vyplněním polí "množství" a "cena za MJ", nebo je možné zadat celkovou výši platby přímo.
Fakturační cena za MJ

Fakturační cena za jednu zvolenou měrnou jednotku. Na základě tohoto údaje a množství bude vypočítána fakturační cena platby.

Fakturační cena

Cena, za kterou bude náklad přefakturován zákazníkovi. Může být vypočtena vyplněním polí "množství" a "fakturační cena za MJ", nebo je možné zadat fakturační cenu přímo.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s výdaji  a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce s Ostatními platbami jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.