Rozpis práce.

Základní informace

Toto je hlavní formulář agendy Rozpis práce.Slouží k zaznamenávání vykonané práce jednotlivými pracovníky. Správci v tomto formuláři mohou kontrolovat pracovníky pomocí nastavitelné tabulky, či součtového panelu. Záznamy vykonané práce mohou být použity jako podklad pro výpočet mzdy pracovníka, pokud má v nastavení zvolenu tuto variantu. K dispozici jsou také přehledné tiskové sestavy a možnost exportu.

Exportovat "Přehledné vyhodnocení dle pracovníků"

Obsahuje následující tabulky a grafy pro vyhodnocení: základní přehledová tabulka, odpracované hodiny dle měsíců, odpracované hodiny dle dnů v týdnu, poměr vykonané práce a placených absencí, absence dle dnů v týdnu, absence dle měsíců, porovnání absencí, práce dle pracovníků a dnů v týdnu, práce dle zakázek, práce a absence dle pracovníků, měsíční práce dle pracovníků, odpracováno dle pracovníků, k fakturaci.

Exportovat "Přehledné vyhodnocení dle zakázek"

Obsahuje následující tabulky a grafy pro vyhodnocení: základní přehledová tabulka, počet hodin na zakázkách, práce na zakázce dle pracovníků, práce na zakázce dle měsíců, práce na zakázce dle členění zakázky, k fakturaci.

 

Na této stránce


 

 

Nový záznam

Na tomto formuláři se vybírá, jakého pracovníka se záznam týká, co pracovník dělal za činnost a od kdy, do kdy jí vykonával. Alternativní možností je zapsat do záznamu celkový čas, který pracovník činností strávil. Rozšiřující funkcí je zadat stejný záznam do více dní současně. Pro větší variabilitu možností záznamu, jsou k dispozici vlastní pole .

Poslední část, kterou formulář zahrnuje je možnost určit, kvůli jaké zakázce pracovník činnost vykonával, jak finančně nákladné využití tohoto pracovníka bylo, jestli bude práce fakturována zákazníkovi a případně kolik bude za práci fakturováno.

 


Pracovník
Zde se provádí výběr pracovníka, ke kterému se pracovní záznam bude vztahovat. Přidávat pracovníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecné - Pracovníci.
Datum                  

Výběr data, do kterého bude zapsán tento záznam docházky.

Vybrat více dní

Je-li zaškrtnuto, pole „Datum“ umožní v kalendáři vybrat více dní. Jakmile je tvorba záznamu dokončena, je stejným způsobem přidán do všech vybraných dní.

Činnost

Zde se vybírá, jaká činnost bude v rámci tohoto záznamu zapsána. Přidávat činnosti, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecné - Činnosti.

Od, do

Do těchto polí se vyplňuje čas, kdy pracovník s danou činností začal a kdy skončil. Při zadání obou hodnot Výkaz práce zobrazí, kolik času pracovník činností strávil.
Zadat počtem hodin

Je-li zaškrtnuto, pole „Od, Do“ se změní na pole „Počet hodin“. V takovémto případě se do záznamu nevyplňuje, v kolik hodin pracovník s činností začal, nýbrž kolik hodin danou činností celkově strávil.

Popis

Zde pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané činnosti.

Zakázka

V tomto místě je určováno, k jaké zakázce se vybraná činnost vztahuje. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky .

Členění zakázky

V tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se vybraná činnost vztahuje. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky .

Fakturovatelné

Je-li zaškrtnuto, záznam bude dostupný v agendě Fakurace, kde je možné zařadit jej do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí „fakturovatelné“ je možné přednastavit přímo v nastavení zakázky, ke které se záznam vztahuje.

Vlastní pole

Vlastní pole jsou přídavkem pro případy, kdy by nestačilo vyplňování polí, která jsou standardně k dispozici při zapisování rozpisu práce. Vlastní pole se přidávají, upravují, či maží v části Rozpis práce - Vlastní pole.

Sazby

Zde se zobrazuje a dle nastavení oprávnění případně i dá měnit, jakou hodinovou sazbou je pracovník odměňován za vykonanou práci a jaká hodinová sazba je fakturována zákazníkovi, za hodinu práce na jeho zakázce.

Více k základnímu nastavení sazeb v části Rozpis práce - Sazby.

Pokud je některá ze sazeb upravena oproti základnímu nastavení pro daného pracovníka, je to vyznačeno zaškrtnutým polem „Upravená sazba“

Vytisknout

Po kliknutí na toto tlačítko je k dispozici několik tiskových výstupů.

Tiskové výstupy zahrnují pracovníky a záznamy které byly v  tabulce vybrány k zobrazení.

 

Rozpis práce

Na výstupech se zobrazují základní údaje o pracovníkem vykonané práci, přehledně rozdělené na jednotlivé dny.

Za každého zobrazeného pracovníka bude vytvořen nový pdf list. Mezi listy se dá ve výstupu přepínat.

Souhrn dle pracovníků

Tiskový výstup, který je rozčleněn na zakázky. Dle tohoto rozčlenění je dále přehledně zobrazováno, kolik času na dané zakázce strávili jednotlivý pracovníci. Dále také jaká byla pro zaměstnavatele celková nákladnost využití pracovníků na tuto zakázku. Tento výstup je k dispozici ve třech variantách, které se liší především způsobem zobrazení a podrobností.

Souhrn dle zakázek

Tiskový výstup, který je rozčleněn na jednotlivé pracovníky. Dle tohoto rozčlenění je přehledně zobrazováno, kolik času daní pracovníci strávili na jednotlivých zakázkách. Dále pak jaká byla pro zaměstnavatele celková nákladovost za práci každého pracovníka, souhrnně za všechny zakázky. Tento výstup je k dispozici ve třech variantách, které se liší především způsobem zobrazení a podrobností.

 

Schválení

Využitím tohoto tlačítka je možné záznamy o práci označit jako schválené, zamítnuté, nebo ke schválení. Ke schvalování záznamů primárně slouží samostatná část Záznamy ke schválení, která je k tomuto procesu o něco lépe uzpůsobená, nicméně v případě potřeby lze schválení/zamítnutí zvolit i zde. Výhodou tohoto tlačítka oproti vyhodnocování záznamu v části „Záznamy ke schválení“ je, že lze změnit stav již vyhodnocených záznamů a znovu se rozhodnout, jestli mají být schváleny, zamítnuty, nebo dány do stavu „ke schválení“.


SchválenoZáznamy jsou vyhodnoceny jako „v pořádku“ a schváleny.
Zamítnuto

Záznamy jsou vyhodnoceny jako nepravdivé, nekompletní apod., tedy jsou zamítnuty. Při zamítnutí je možné uvést důvod.

Ke schváleníZáznamy budou dále čekat na schválení, či zamítnutí. 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání  tabulky se záznamy, vysvětlení součtového panelu a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce v Rozpisu práce jsou ovlivňovány volbami v sekcích Obecné a Nastavení.

Propojení s ostatními verzemi - Rozpis práce lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro mobilní telefon , či pro PC .