Činnosti

Základní informace

Tato záložka slouží k práci s činnostmi a jejich nastaveními dle vlastních představ. Činnosti následně budou používány při zaznamenávání docházky, rozpisu práce, popřípadě obou současně. Pracovník tak z připravených činností již pouze vybere, co konkrétně kdy dělal. K dispozici je též export seznamu činností.

Chování aplikace při mazání činnosti

Pokud je některá z mazaných činností druh „Práce“ a již byla použita pro zápis záznamů v docházce, či rozpisu práce, budou tyto záznamy nadále zapsány pod názvem „práce“, ať měla dříve činnost název jakýkoli.

Záznamy druhu Absence, Přestávka, či Pomocný záznam nelze smazat, pokud již byly použity pro záznam docházky, či rozpisu práce.

 

Na této stránce


 

 

Nová činnost

Na tomto formuláři se vybírá, jaký druh činnosti bude vytvořen, pojmenování dané činnosti, její kód a určení, jestli má být činnost evidována jako přesun. Dále se vybírá, v kterých agendách činnost bude používána a jaká forma udávání času bude upřednostňována při vytváření záznamů této činnosti. V poslední části se nastavuje, jestli se činnost bude zobrazovat k výběru i v terminálu, jak se v něm bude jmenovat a kolikátá bude v pořadí k výběru. Budoucí nabízení záznamu této činnosti může být ukončeno.

 


Druh činnosti

Slouží k rozčlenění činností. Především kvůli následnému vytváření podkladu pro mzdy.

Práce – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele vykoná práci, za níž mu má být vyplacena mzda.

Absence – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele nevykonává práci, ale přes to mu za danou činnost náleží plat, nebo jeho část. Například dovolená.

Přestávka – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele nevykoná práci. Za čas strávený touto činností není vyplácena mzda. Například přestávka na oběd.

Pomocný záznam – slouží jako doplněk k předchozím možnostem. Na činnosti, které nebudou spadat do žádného jiného druhu lze použít tento. Lze použít pouze v Docházce.

NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou činnost se jedná.
KódKratší označení činnosti, pro její rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.

Evidovat jako přesun

Když je zaškrtnuto, je ve Výkazu práce rozlišeno, že se pracovník přesouval.
Upřednostnit zadání

Od – do – při zadávání nového záznamu v docházce nebo rozpisu práce bude aplikace automaticky očekávat, že pracovník bude zadávat, kdy s činností začal.

Počtem hodin - při zadávání nového záznamu v docházce nebo rozpisu práce bude aplikace automaticky očekávat, že pracovník bude zadávat, kolik času celkově činností strávil. Není třeba řešit v kolik hodin pracovník s činností začal, nebo skončil.

Jedná se pouze o přednastavení. Při zadávání konkrétního záznamu si lze vždy mezi těmito možnostmi vybrat.

Používat v agendě

Určí, kde bude možné vykonávání této činnosti zadávat. Pokud je navíc povoleno zobrazení v terminálu, Výkaz práce se při stisknutí tlačítka terminálu chová dle nastavení:

Docházka – činnost je zaznamenána do docházky pod svým názvem. Rozpis práce nabízí generovaný záznam, který je možné potvrdit. Když je záznam potvrzen, je do rozpisu práce vytvořen standardní záznam obecné práce.

Rozpis práce – činnost je zaznamenána do rozpisu práce pod svým názvem. Do docházky je zaznamenána obecná práce.

Docházka i rozpis práce - činnost je zaznamenána do docházky pod svým názvem. Rozpis práce nabízí generovaný záznam, který je možné potvrdit. Když je záznam potvrzen, je do rozpisu práce vytvořen záznam, který je také pojmenován jako tato činnost.

Název tlačítka

Specifické pojmenování, dle kterého lze v terminálu jednoznačně identifikovat, o jakou činnost se jedná.

Název tlačítka se automaticky doplňuje dle názvu činnosti, ale lze jej pojmenovat dle svého uvážení.

Zobrazovat v terminálu

Zaškrtnutím povolíte zobrazení v terminálu. Terminál je součást aplikace pro mobilní telefony, nebo je k dispozici jako pevný docházkový terminál.

Pořadí pro výběr

 Zadáním čísla lze vybrat pořadí, v jakém se budou činnosti postupně zobrazovat v terminálu, shora dolů.

Platnost ukončena

Po zaškrtnutí se činnost přestane nabízet při zadávání docházky, či rozpisu práce. Staré záznamy této činnosti však zůstanou zapsané pod nastaveným názvem. Slouží jako alternativa tlačítka „smazat“ v hlavní obrazovce činností.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s činnostmi a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.