Agendy

Základní údaje

V části "Agendy" je možné nastavit pro celý Výkaz práce, jaké části aplikace chce správce účtu používat a jaká pole bude možné, či nutné vyplňovat při zapisování záznamů.

Používané agendy

V této záložce lze používání některých částí aplikace úplně vypnout, pokud je správce neplánuje využívat pro sebe, ani pro jiné pracovníky. K dispozici jsou agendy Docházka, Rozpis práce, Kniha jízd, Výdaje, Zakázky a Fakturace.

Na této stránce


 

 

Docházka

Agenda docházka nevyžaduje žádná další nastavení.

Rozpis práce

V nastavení agendy Rozpis práce si lze vybrat, která z nastavených sazeb bude mít přednost, jestli bude používána funkce pro schvalování záznamů rozpisu práce a jestli budou používána pole „čas od-do“, „popis“, „zakázka“, „členění zakázky, čí možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.

 

Schvalovat rozpis práce

Když je funkce povolena, je možné schvalovat, či zamítat záznamy o vykonané práci. Pro tyto účely se v rozpisu práce začne zobrazovat tlačítko „Schválení“ a záložka Záznamy ke schválení.
Priorita stanovení sazby

Tímto nastavením je určováno, jaká sazba je přednastavena pro nový záznam v rozpisu práce, pokud jsou nastaveny různé sazby například pro konkrétního pracovníka i pro konkrétní činnost. Výběrem je určeno, která z nastavených sazeb má přednost. Více v části rozpis práce - sazby.

Čas od – do

Pokud je zaškrtnuto, pracovník bude moci vyplňovat od kolika, do kolika hodin činnost vykonával.

 PopisPři zaškrtnutí pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané činnosti.
 ZakázkaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, na které zakázce při vykonávané činnosti pracoval. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky.
 Členění zakázkyKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, na které části zakázky při vykonávané činnosti pracoval. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.
FakturovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.

 

Kniha jízd

V nastavení agendy Knihy jízd si lze vybrat, která z nastavených sazeb bude mít přednost a jestli bude umožněna změna sazeb jednotlivých záznamů. Dále také jestli bude používáno rozšíření „používat prostoje vozidel“, či jestli budou při tvorbě nových záznamu používána pole „odkud - kam“, „přes“, „důvod jízdy“, „popis“, „účtovaný čas“, „zakázka“ a „členění zakázky“, nebo možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.

 

Umožnit změnu sazeb jednotlivých záznamů

Při zaškrtnutí je povoleno u jednotlivých záznamů používat jinou sazbu, než která je zvolena primárně, pro cesty daného vozidla. Nastavení primární sazby pro jednotlivá vozidla je v části Kniha jízd - sazby.

Priorita stanovení sazby

Tímto nastavením je určováno, jaká sazba je přednastavena pro nový záznam v knize jízd, pokud jsou nastaveny různé sazby například pro konkrétní vozidlo i pro konkrétní zakázku. Výběrem je určeno, která z nastavených sazeb má přednost. Více v části kniha jízd - sazby.

Používat Prostoje vozidel

Po zaškrtnutí lze zapisovat k vozidlu i čas, kdy bylo nuceno během jízdy na určitý čas stát na místě a čekat.

Odkud – Kam

Je-li zaškrtnuto jde k záznamům uvádět, z jakého místa vozidlo vyjíždělo a kde cestu zakončovalo.

PřesJe-li zaškrtnuto jde k záznamům uvádět, přes jaké místo vozidlo projíždělo.

Důvod jízdy

Pokud je povoleno, lze k záznamu vybírat, proč na dané místo vozidlo jelo. Nastavení konkrétních důvodů jízd v části Kniha jízd - Důvody jízd.

Popis

Při zaškrtnutí pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané jízdě.

Účtovaný časKdyž je zaškrtnuto, jde k záznamům doplňovat čas, na základě kterého mohou být počítány náklady jízdy, či na základě kterého může být jízda fakturována.

Zakázka

Když je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, kvůli které zakázce vozidlo jízdu vykonalo. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky.

Členění zakázky

Když je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, kvůli které části zakázky vozidlo jízdu vykonalo. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.

FakturovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.

 

Výdaje

V nastavení agendy Výdaje je možné zapnout použití rozšíření „Používat charakter platba Náklad / Výnos“, čí „Detailní zadání částky – Množství, MJ, Cena / MJ. Dále je možné rozhodnout se, jestli budou při tvorbě nových záznamu používána pole „kontakt“, „zakázka“, „členění zakázky“, nebo možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.


Používat charakter platba Náklad / Výnos

Nezaškrtnuté: V agendě bude možné zadávat pouze náklady.

Zaškrtnuté: Při tvorbě záznamu bude možné zvolit, jestli se jedná o náklad nebo výnos.
Detailní zadání částky – Množství, MJ, Cena / MJ

Nezaškrtnuté: Výdaj bude možné zaznamenat v jednoduché formě, tj. zaznamenat celkovou částku a případně také fakturační cenu.

Zaškrtnuté: Při tvorbě nového záznamu boudu oproti základní verzi k dispozici navíc pole množství, měrná jednotka, cena za měrnou jednotku a fakturační cena za MJ. Tato slouží pro podrobnější zaznamenání výdaje a taktéž jsou jejich vyplněním automaticky spočítána a doplněna pole „celková částka“ a „fakturační cena“.
KontaktPo zaškrtnutí bude možné zaznamenat, k jakému kontaktu se výdaj vztahoval.
ZakázkaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, k jaké zakázce se výdaj vztahoval. Informace o tvorbě zakázek jsou k dispozici v části Zakázky.
Členění zakázkyKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, k jaké části zakázky se výdaj vztahoval.
FakturaovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.


Zakázky

V nastavení agendy Zakázky si lze vybrat, jestli bude v aplikaci umožněno členění zakázek.

 

Používat členění zakázek

Zaškrtnutím bude povoleno členit zakázky. Například zakázka „stavba rodinného domu pro pana Nováka“ tak může být dále rozčleněna na části: kopání základů, stavba přízemí, stavba prvního patra.

 

Fakturace

V nastavení agendy Fakturace si lze vybrat, jestli budou při tvorbě Podkladu k fakturaci používána pole „zakázka“ a „členění zakázky“.

 

Zakázka

Pokud je zaškrtnuto, je možné při tvorbě podkladu pro fakturaci vybrat, k jaké zakázce se podklad vztahuje. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky. 

Členění zakázky

Pokud je zaškrtnuto, je možné při tvorbě podkladu pro fakturaci vybrat, k jaké části zakázky se podklad vztahuje. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.