Vybrat k fakturaci

Základní informace

Na tomto formuláři jsou zobrazovány zatím neroztříděné záznamy z Rozpisu práce, Knihy jízd a Výdajů, za vybrané období. Správce se zde může rozhodnout, jestli ze záznamů vytvoří položky nového podkladu k fakturaci, přiřadí je k již stávajícímu podkladu, nebo je určí jako položky, které fakturovány být nemají. Roztříděné záznamy se zde přestanou zobrazovat a dodatečné úpravy třídění budou možné již pouze na formuláři Archiv záznamů. K dispozici je možnost exportu záznamů.

 

Na této stránce


 

 

Vytvořit podklad k faktuře

Při vytváření podkladu k faktuře je možno podívat se, kolik položek bylo vybráno do tohoto podkladu, jaká je jejich celková nákladová a fakturační sazba a jaký rozdíl na základě sazeb vzniká. Je třeba zadat, k jakému datu podklad k faktuře vznikl, jaké je evidenční číslo podkladu, jaká částka je fakturována a také popsat o jaký podklad se jedná. Dále lze uvést zákazníka, zakázku a část zakázky, ke kterým se podklad vztahuje. V poslední části lze uvést, jestli již částka byla zákazníkovi vyfakturována a případně na jakém čísle faktury. Po vytvoření lze podklad zobrazit v části Fakturace - Podklady k fakturaci, kde lze nalézt i alternativní možnost tvorby pokladu k fakturaci, u které není nutné podkladu přiřazovat položky. Dále je možné nahlédnout na jednotlivé položky vytvořeného podkladu v části Položky podkladů k fakturaci. K vytvořenému podkladu lze přiřazovat další položky.

 

Vybrané záznamyDo vytvářeného podkladu k faktuře budou vloženy všechny záznamy, které byly označeny ve chvíli, kdy se podklad začal vytvářet. Vybrané záznamy budou sečteny a na základě tohoto součtu bude zobrazeno, kolik záznamů bylo sečteno, jaká je nákladová a fakturační sazba všech záznamů a jaký rozdíl vznikne po odečtení nákladové sazby od fakturační.
Datum

Výběr data, ke kterému podklad k faktuře vznikl.

Evidenční číslo podkladu

Číslo, kterým se podklad k faktuře dá jednoznačně identifikovat. V aplikaci nemohou existovat dva podklady k faktuře se stejným evidenčním číslem. Při tvorbě nového podkladu aplikace automaticky nabídne číslo, které následuje za podkladem s aktuálně nejvyšším číslem.

Zákazník
Jméno zákazníka, kterému bude částka fakturována. Přidávat zákazníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Kontakty.
Popis

Zde je možné o podkladu k fakturaci zapisovat podrobnější informace různého charakteru. Například pro upřesnění, za co a komu byla faktura vystavena.

Fakturovaná částka

Částka, která má být vyfakturována zákazníkovi bude automaticky nabídnuta, na základě celkové fakturační sazby. Více k celkové fakturační sazbě v části „Vybrané záznamy“. Správce může použít nabídnutou částku, nebo zvolit jinou.

Zakázka
Výběr zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
Členění zakázky
Výběr části zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.
Vyfakturováno

U podkladu k faktuře si lze poznačit, že faktura již byla vystavena a tuto informaci případně doplnit o číslo vystavené faktury.

 

Přiřadit k podkladu

Je-li již podklad k faktuře vytvořen a chceme k němu přiřadit další záznamy jakožto nové položky, slouží nám k tomu tato funkce. Ve formuláři je třeba vybrat, ke kterému podkladu mají být položky přiřazeny. Je vhodné následně v podkladu překontrolovat a případně upravit fakturovanou částku, s ohledem na nové položky.

 

Vyberte existující podklad
V této části se vybírá z existujících podkladů k fakturaci, ke kterému mají být vybrané záznamy přiřazeny. Nový podklad se dá vytvořit buď v části Vybrat k fakturaci - Vytvořit podklad k faktuře, nebo v části Podklady k fakturaci - Nový.

 

Nefakturovat

Po využití této funkce se vybrané záznamy již nebudou zobrazovat v této části. Bude možné na ně nahlédnout v části Archiv záznamů, kde budou označeny jako „Nefakturovat“. V případě potřeby lze se záznamy v Archivu stále pracovat a případně je i dodatečně zahrnout do některého z podkladů k fakturaci.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se záznamy a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce se Zakázkami jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.