Docházka.

Základní informace

Toto je hlavní formulář agendy Docházka. Slouží k zapisování docházky, či absencí pracovníků na pracovištích. Správci v tomto formuláři mohou kontrolovat pracovníky pomocí nastavitelné tabulky, součtového panelu, či zobrazení na mapě. Záznamy docházky mohou být použity jako podklad pro výpočet mzdy pracovníka, pokud má v nastavení zvolenu tuto variantu. K dispozici je též i jejich export.

Možnosti filtru „Zobrazení“

Pouze intervaly docházky Zúží zobrazené záznamy na ty, ve kterých je uvedeno, jak dlouho pracovník byl na pracovišti, popřípadě mezi kterými pracovišti se přesouval.
Záznamy s chybou

Zúží zobrazené záznamy na ty s chybou. Tedy činnosti, které byly započaty, ale zatím nedokončeny (např. práce, neukončená odchodem, či jinými činnostmi). Chybný záznam může být naopak také případ, kdy je zadán ukončující záznam, ale před ním není žádný, který by byl tímto ukončen.

Export „Přehledné vyhodnocení v excelu“

Obsahuje následující tabulky a grafy pro vyhodnocení: základní přehledová tabulka, možnost optimalizace docházky, odpracované hodiny dle měsíců, odpracované hodiny dle dnů v týdnu, poměr vykonané práce a placených absencí, absence dle dnů v týdnu, absence dle měsíců, porovnání absencí, práce dle pracovníků a dnů v týdnu, práce a absence dle pracovníků, měsíční práce dle pracovníků, odpracováno dle pracovníků.

 

Na této stránce


 

 

Nový záznam

Na tomto formuláři se vybírá, jakého pracovníka se záznam týká, co pracovník dělal za činnost a kdy s činností začal. Alternativní možností je neurčovat kdy činnost začala, ale zapsat do záznamu celkový čas, který pracovník činností strávil. Také lze vybrat, kde pracovník činnost provozoval. V neposlední řadě lze snadno zadávat záznamy do více dní najednou. Pokud se jedná o manuální záznam, je tato informace viditelně zobrazena.

 

  Více informací k zadávání nového záznamu

 

 

Pracovník               

 

 

 

Zde se provádí výběr pracovníka, ke kterému se záznam docházky bude vztahovat. Přidávat pracovníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecné - Pracovníci.

Datum

Výběr data, do kterého bude zapsán tento záznam docházky.

Vybrat více dní

Je-li zaškrtnuto, pole „Datum“ umožní v kalendáři vybrat více dní. Jakmile je tvorba záznamu dokončena, je stejným způsobem přidán do všech vybraných dní.

Činnost

 

Zde se vybírá, jaká činnost bude v rámci tohoto záznamu zapsána. Přidávat činnosti, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecné - Činnosti.
Čas

Do tohoto pole se vyplňuje čas, kdy pracovník s danou činností začal. Pro správnou funkčnost aplikace je třeba, aby každá započatá činnost byla časem nějakým způsobem ukončena.

Činnost může být zakončena buď počátkem další činnosti, nebo ukončující činností, jako je například odchod. Dokud činnost nebude řádně zakončena, bude tato skutečnost u záznamu viditelná.

Výjimkou jsou ukončující činnosti. U těchto se chybové hlášení zobrazuje naopak v případě, že jsou vytvořeny, ale není před nimi žádný záznam, který by mohly ukončovat.

Zadat počtem hodin Je-li zaškrtnuto, pole „Čas“ se změní na pole „Počet hodin“. V takovémto případě se do záznamu nevyplňuje, v kolik hodin pracovník s činností začal, nýbrž kolik hodin danou činností celkově strávil. Při zadávání počtem hodin není třeba ukončující záznam.
Celý den Nabídne se po zaškrtnutí „zadat počtem hodin“. Po stisku tohoto tlačítka je automaticky do pole „Počet hodin“ vyplněn počet hodin, který odpovídá úvazku vybraného pracovníka. Více v části Obecné - Úvazky pracovníků.
Popis Zde může pracovník zapisovat podrobnější informace různého charakteru o vykonávané činnosti.
Manuální záznam Pokud při tvoření záznamu nebyla ověřena poloha pracovníka nebo byl záznam následně upravován je viditelně označen jako manuální. Záznam s ověřenou polohou jde tvořit v terminálu mobilního telefonu a pevném docházkovém terminálu.
Lokalita

Po stisku tlačítka „vybrat“ lze lokalitu nalézt na mapě, nebo vybrat jednu lokalit, ze kterých již v minulosti byl zadán záznam (navštívené lokality).

Je-li lokalita sledovaná, záznam je zapsáno s vybraným označením lokality. Není-li sledovaná, je vyplněna adresa. Více v části Docházka - Sledované lokality.


 

Zobrazit na mapě

Na mapě jsou vyznačeny ty body, které odpovídají v tabulce označeným záznamům. Aby mohl být záznam zobrazen na mapě, je třeba, aby měl vyplněnou lokalitu.

Po najetí myší na vybraný bod si lze přečíst krom určení lokality taktéž další informace uvedené v tabulce.

Jedná-li se o záznam pracovního přesunu, je na mapě vyznačeno, odkud a kam se pracovník přesouval. Vyznačení přesunu je provedeno pomocí propojení bodů a určení směru šipkou.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání  tabulky se záznamy, vysvětlení součtového panelu  a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce v docházce jsou ovlivňovány volbami v sekcích Obecné a Nastavení.

Propojení s ostatními zařízeními - Docházku lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro mobilní telefon, pro PC , či z pevného docházkového terminálu.